Telefon +45 91 67 23 74

Otwarte 7 dni w tygodniu

Pracujemy od 8 - 20

Telefon +45 91 67 23 74

Otwarte 7 dni w tygodniu

Pracujemy od 8 - 20

kd.42comop%40ainad

 Ulga abolicyjna i rozliczenie podatków 2021

Ulga abolicyjna i rozliczenie podatków 2021

Po zmianie przepisów od 2021r obowiązek rozliczenia podatku w Polsce zostanie rozszerzony 

Wcześniej obowiązek rozliczenia podatku w Polsce dotyczył rezydentów uzyskujących dochody w

obydwu krajach – tj. przypadki opisane w p. 1, 2 oraz 5.

również na rezydentów polskich których jedynym dochodem były dochody uzyskiwane w Danii.

Wcześniej obowiązek rozliczenia podatku w Polsce dotyczył rezydentów uzyskujących dochody w

obydwu krajach – tj. przypadki opisane w p. 1, 2 oraz 5.

1. Pracuje w Danii caly rok - Zona i dzieci w Polsce

2. Pracuje w Danii caly rok - Nie ma zony ani dzieci. - Posiada dom lub miezkanie w Polsce  

5. Pracuje w Danii ponizej 183 dni w skali roku - Dochod brutto ponizej 20.000 euro

Jeśli podatnik jest rezydentem Danii (3 i 4) wówczas podatki rozlicza wyłącznie w Danii nawet od

dochodów uzyskanych w Polsce (opodatkowanych na zasadach ogólnych). Wyjątek stanowią

dochody uzyskiwane w Polsce opodatkowanych w formie ryczałtu ewidencjonowanego np.: z tzw.

wynajmu mieszkania gdzie stawka wynosi aktualnie 8,5% dla przychodów nie przekraczających 100

000 PLN lub 12,5% od nadwyżki przychodów powyżej tej kwoty.)

3. Pracuje w Danii caly rok - Nie ma zony ani dzieci. - Nie ma meldunku w Polsce - Jest meldunek w Danii  

4. Pracuje w Danii ponizej 183 dni w skali roku - Dochod brutto powyzej 20.000 euro

Do 30 kwietnia 2022 r. rezydent polski uzyskujący dochody w Danii zobowiązany będzie do

złożenia rozliczenia rocznego za 2021r oraz do wyliczenia podatku z zastosowaniem metody

proporcjonalnego odliczenia podatku zapłaconego za granicą zamiast dotychczas stosowanej

metody zwolnienia z progresją.

Pozostałe konsekwencje zmian od 2021r będą następujące:

- obowiązek złożenia zeznania podatkowego zarówno w sytuacji, gdy zarabiał wyłącznie za granicą,

jak i w przypadku gdy wynagrodzenie uzyskiwane w danym roku były zarówno za granicą jak i w

Polsce,

- wynagrodzenie zagraniczne zostanie opodatkowane według polskiej stawki podatku z prawem do

odliczenia podatku zapłaconego za granicą,

- obowiązek wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy obliczonej od przychodów przeliczonych na

polską walutę wg minimalnej skali podatkowej (lub wyższej wg uznania podatnika) w terminie do 20

dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym wrócił do kraju (jeśli przyjazd był kilkukrotny w

ciągu roku to obowiązek wpłaty zaliczki będzie też kilkukrotny odpowiednio od uzyskanych

dochodów. Jeśli zaliczka na podatek dochodowy pobrany za granicą będzie wyższa niż wyliczona

zaliczka wg przepisów prawa polskiego wówczas zaliczki nie trzeba będzie wpłacać.

- podatnik może skorzystać z ulgi abolicyjnej (dotyczy to przypadków kiedy dochody uzyskiwane są

zarówno za granicą jak i w Polsce). Istnieje wówczas możliwość skorzystania z ulgi polegającej na

tym, że obliczany jest podatek według obydwu metod a abolicji podlegać będzie kwota wyliczonej

różnicy między tymi metodami (zapłacie podlegać będzie kwota niższa).

- będzie musiał w kolejnych latach wykazać w rocznej deklaracji podatkowej zwrot nadpłaconego

podatku w roku, w którym otrzymał zwrot tego podatku.; zwrot nie będzie zwolniony z

opodatkowania lecz będzie doliczany do przychodów i opodatkowany w Polsce.

Z przeprowadzonych przeze mnie wyliczeń wynika, że w przypadku dochodów uzyskiwanych za

granicą – jeśli podatnik nie uzyska w tym samym roku podatkowym dochodów w Polsce oraz

stawka podatku pobranego za granicą będzie wyższa niż obowiązująca w Polsce to wówczas nie

powinien ponosić dodatkowych opłat z tytułu podatków gdyż zgodnie z metodą proporcjonalnego

odliczenia podatek zapłacony za granicą będzie pomniejszał w 100% podatek wyliczony wg prawa

Polskiego (brak proporcji ze względu na brak przychodów w Polsce).

Przykład:

Jeśli zaistniałaby sytuacja, że obywatel Polski w Danii zarobi rocznie np. 400 000 DKK średnia stopa

podatku wyniosłaby np. 25% to wówczas podatnik miałby do zapłaty w polskim US kwotę ok 2 000

PLN.

Nieco inna sytuacja będzie jeśli obywatel Polski będzie uzyskiwał dochody zarówno w rodzinnym

kraju jak i zagranicą. Wówczas da się ustalić proporcję ale wpływ na podatek do zapłaty w Polsce

będą miały proporcje dochodu uzyskiwanego w Polsce i za granicą.

Przykład:

- jeśli dochód w Danii wyniósłby 330 000 DKK a średnia stawka podatku dla tej kwoty wyniosłaby

32% a dochód w Polsce 30 000 PLN (zaliczka podatku 17%) to wówczas w rozliczeniu rocznym z

polskim US kwota do dopłaty wyniosłaby ok 2 500 PLN, natomiast

- jeśli dochód w Danii wyniósłby 130 000 DKK, średnia stawka podatku dla tej kwoty wyniosłaby

32% a dochód w Polsce 30 000 PLN (zaliczka podatku 17%) to wówczas w rozliczeniu rocznym z

polskim US kwota do zwrotu wyniosłaby ok 200 PLN,

Zastrzegam równocześnie, że obliczenia mają charakter poglądowy i zostały wykonane w sposób uproszczony z zastosowaniem założeń, które w rzeczywistości mogą być różne dla poszczególnych podatników.  

Ważna zmiana od 2021r

Począwszy od 2021r, czyli od zmiany metody unikania podwójnego opodatkowania - a nie było tego

wcześniej – podatnik będzie musiał w kolejnych latach wykazać zwrot nadpłaconego podatku w

rocznej deklaracji podatkowej w roku, w którym otrzymał zwrot tego podatku.; zwrot nie będzie

zwolniony z opodatkowania lecz będzie doliczany do przychodów i opodatkowany w Polsce w roku

w którym podatnik go otrzymał.

Ta zmiana wpłynie na wysokość opodatkowania w Polsce gdyż wcześniej zwrot podatku z tytułu

dochodów uzyskanych w Danii nie był w Polsce opodatkowany.

Definicja Rezydenta do celów podatkowych opisywana w polskim prawodawstwie

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę

fizyczną, która:

- posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych

(ośrodek interesów życiowych) lub

- przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przy ustalaniu ośrodka interesów życiowych należy brać pod uwagę stosunki rodzinne, towarzyskie,

zatrudnienie, działalność polityczną, kulturalną, miejsce działalności gospodarczej i miejsce, z którego

osoba zarządza swoim mieniem. Wszystkie te okoliczności należy rozważyć w całości, uwzględniając

indywidualne postępowanie danej osoby.

Jeżeli miejsca zamieszkania nie można ustalić na podstawie kryterium ośrodka interesów życiowych,

należy wziąć pod uwagę miejsce, w którym osoba fizyczna zwykle przebywa, a w dalszej kolejności

obywatelstwo danej osoby. Jeśli osoba pracująca w Danii będzie korzystać z wynajmu

długoterminowego mieszkania lub lokalu lub nabędzie na własność taki lokal wówczas można uznać,

że jego ośrodek interesów życiowych mieści się właśnie tam.

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, bez

względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, uważa się m.in. dochody (przychody) z:

- pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez

położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;

- położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości;

- papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami

wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu;

- tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce.

Osoby fizyczne oraz osoby prawne, które nie mają zaś na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca

zamieszkania albo siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów

(przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek

podatkowy), zatem nie można określić ich mianem rezydentów podatkowych.